Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1C:MIKROUZŅEMUMS 8

 


Firma „1C” informē lietotājus un partnerus par programmprodukta "1С:Мikrouzņēmums 8" izlaišanu, kuru uz „1C:Uzņēmums” platformas izstrādājusi kompānija „ANDI M” (Rīga, Latvija) pēc firmas „1C” pasūtījuma, saskaņā ar kompānijas „ANDI M” un LR Ekonomikas ministrijas noslēgto līgumu par bezmaksas grāmatvedības uzskaites programmas mikrouzņēmumiem - "1С:Мikrouzņēmums 8" izstrādi. Latvijas Republika radījusi iespēju saņemt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu ar samazinātām nodokļa likmēm (tikai 9 % nodoklis no apgrozījuma) koncepcijas par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem ietvaros (2009. gada 30.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.748 tika apstiprināta Koncepcija par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem)

Visas produkta izplatīšanas tiesības pieder firmai „1C”.

Programmprodukts "1С:Мikrouzņēmums 8" savietojams ar platformas „1C:Uzņēmums” versiju 8.1.15 un augstāk. 
Programmproduktā "1С:Мikrouzņēmums 8" iekļauta platforma 1C:Uzņēmums 8 un konfigurācija “1С:Мikrouzņēmums 8” ar virkni funkcionāla un licencēšanas sistēmas ierobežojumiem. Piegāde tiek realizēta elektroniskā veidā. Piegādes komplektā ietilpst: distributīvs, konfigurācijā iebūvētā uzziņu sistēma (HELP), licences līgums, kuru lietotājam jāizdrukā un jāuzglabā. Lai saņemtu programmas izmantošanas elektronisko licenci, lietotājam elektroniskā veidā jānoformē pieteikums vietnē http://mikro.andi.lv/. Ja pieteikums tiek apstiprināts, lietotājam tiek nosūtīta elektroniska vēstule, kura satur turpmākās instrukcijas. Ar "1С:Мikrouzņēmums 8" piegādes īpatnībām var iepazīties firmas „ANDI M” vietnē http://mikro.andi.lv/ vai firmas „1C” vietnē (http://www.v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions.htm).
Ar programmprodukta "1С:Мikrouzņēmums 8" licenci iespējams kārtot uzskaiti vienā darba vietā, un tikai tai organizācijai, uz kuru reģistrēta programma. Lai kārotu vairāku organizāciju uzskaiti, jāiesniedz pieteikums no katras organizācijas.

"1С:Мikrouzņēmums 8"– risinājums grāmatvedības un nodokļu uzskaitei Latvijas mikrouzņēmumos.

Programma "1С:Мikrouzņēmums 8" ir „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” programmu sērijas sastāvā:

 4601546045607

 1С:Grāmatvedība 8 Latvijai. Bāzes versija Pārdošanā bez ierobežojumiem
 4601546061447  1С:Grāmatvedība 8 Latvijai
 4601546061454  1С:Grāmatvedība 8 Latvijai. Komplekts 5 lietotājiem


 "1С:Мikrouzņēmums 8" paredzēts organizācijām ar „Mikrouzņēmuma” statusu, kuras veic jebkura veida komercdarbību: vairumtirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, ražošana utt. Grāmatvedības uzskaite atbilst spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Konfigurācija „1C:Мikrouzņēmums 8” satur nepieciešamo funkcionālu grāmatvedības uzskaites kārtošanai, reglamenta pārskatu sagatavošanai un saimnieciskās darbības uzskaites automatizācijai nelielos uzņēmumos, kuros ar programmu strādā viens grāmatvedis, kur nav nepieciešamas izmaiņas tipveida konfigurācijā.

Uzskaite „no dokumenta”
 „1C:Мikrouzņēmums 8” saimnieciskās darbības notikumu reģistrēšanas pamatveids ir dokumentu – pirmdokumentu analogu ievade. Saimniecisko operāciju uzskaitei tiek izmantoti grāmatojumi, kas veidojas, grāmatojot dokumentus-reģistratorus.

Krājumu uzskaite
Tiek atbalstītas trīs PMV novērtēšanas metodes: pēc vidējās vērtības, pēc FIFO, LIFO.

Noliktavas uzskaite
Noliktavās preces var uzskaitīt pēc daudzuma-summas un pa partijām (lietotājam ir iespēja nomenklatūru uzskaitīt pēc daudzuma-summas, izsekot tās kustību glabāšanas vietās un saņemt preču atskaites). Ja uzskaite noliktavās nav nepieciešama, tā var būt atslēgta.

Tirdzniecības operāciju uzskaite
Tirdzniecības operāciju uzskaiti kārto FIFO un vidējās svērtās metodes griezumā. Automatizēta preču un pakalpojumu saņemšanas un realizācijas operāciju uzskaite. Pārdodot preces, tiek noformētas pavadzīmes un rēķini-faktūras. Preču pašizmaksa tiek norakstīta pēc izvēlētās metodes.

Naudas līdzekļu operāciju uzskaite
Realizēta skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu uzskaite. Tiek atbalstīta kases grāmatas, kases ieņēmumu un izdevumu orderu, maksājuma uzdevumu izdruka. 
Automatizētas bankas un kases operācijas: norēķini ar piegādātājiem, pircējiem (tiek izpildīta parādu dokumentu atlase). Iespējama norēķina personu avansa atskaišu noformēšana.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite
Automatizētas visas uzskaites pamatoperācijas: saņemšana, reģistrēšana uzskaitē, amortizācijas aprēķināšana, modernizācija, pārdošana, norakstīšana, inventarizācija. Pamatlīdzekļiem, kurus izmanto sezonāli, iespējams piemērot amortizācijas aprēķināšanas grafikus.

PVN uzskaite
Automatizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām. Realizēta iespēja lietotājam patstāvīgi iestatīt PVN deklarāciju un PVN deklarācijas pielikumus.

Darba algas uzskaite
Specializētā darba algas un kadru uzskaites apakšsistēma, kas iekļauta „1C:Мikrouzņēmums 8” sastāvā, risina sekojošus uzdevumus:

 • kadru kustības uzskaite katrā organizācijā (pieņemšana darbā, kadru kustība, atbrīvošana); 
 • darba algas aprēķināšana uzņēmuma personālam: pēc algas likmes un stundu tarifa likmes;
 • aprēķinātās darba algas atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē.

Grāmatvedības standarta atskaites/pārskati
„1C:Мikrouzņēmums 8” sniedz lietotājam standarta pārskatu/atskaišu komplektu, kas ļauj analizēt datus pēc atlikumiem, kontu apgrozījumiem un grāmatojumiem visdažādākajos griezumos. To skaitā ir apgrozījuma pārskats, kopkontējumi, šahveida pārskats, konta apgrozījuma pārskats, konta apgrozījumi, virsgrāmata, konta analīze, konta kartīte, subkonto analīze, subkonto kartīte, apgrozījumi starp subkonto, atskaite par kontējumiem. 

Ērts un mūsdienīgs interfeiss
Programmprodukts „1C:Мikrouzņēmums 8” atbilst lietotāja interfeisa mūsdienu standartiem, un nodrošina vieglu apguvi iesācējiem un augstu darba ātrumu pieredzējušiem lietotājiem, pateicoties sekojošām iespējām:

 • Lietotāju interfeiss pieejams divās valodās – krievu un latviešu;
 • Lietotājam ir iespēja strādāt ar programmu sev ērtā un patīkamā valodā;
 • Ērti līdzekļi darbam ar lieliem sarakstiem, dokumenta kolonnu redzamības pārvaldība, atlases kritēriju iestatīšana un saglabāšana;
 • Programma komentē lietotāja darbības un brīdina par nekorektumu; 
 • Pieejamās ekrāna telpas maksimāla izmantošana informācijas atspoguļošanai.

"1С:Мikrouzņēmums 8" versijas ierobežojumi
Programmprodukts "1С:Мikrouzņēmums 8" satur virkni ierobežojumu:

 • Vienā datu bāzē tiek kārtota tikai vienas organizācijas uzskaite;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nevar pārsniegt 40 000 EUR;
 • Darbinieku skaits, kuriem tiek aprēķināta darba alga, ne vairāk kā 5 cilvēki;
 • Darbinieku darba alga nevar pārsniegt 720 EUR mēnesī;
 • Nav iespējams veikt kontu plāna korekcijas;
 • Ierobežota ārējo apstrāžu un atskaišu izmantošana;
 • Nav daudzlietotāju darba režīma, t.sk. netiek atbalstīts klients-serveris darba variants;
 • Nav iespējams darbs ar dalītām informācijas bāzēm;
 • Nav iespējams mainīt (konfigurēt) lietojumprogrammu;
 • Nav COM-savienojuma un Automation-servera atbalsta.

 Ja rodas nepieciešamība kārtot daudzu firmu uzskaiti vienotā informācijas bāzē, strādāt ar programmu vairākiem lietotājiem vienlaicīgi vai risināt citus uzdevumus, kuru risinājums nav rodams programmprodukta "1С:Мikrouzņēmums 8" ietvaros, uzņēmums var pāriet uz programmas „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” PROF versiju, kurai nav augstāk minēto ierobežojumu. Pārejas kārtība uz versiju „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” aprakstīta zemāk.

"1С:Мikrouzņēmums 8" lietotāju servisa apkalpošana
Programmprodukta"1С:Мikrouzņēmums 8" reģistrētie lietotāji var bez maksas saņemt:

 • konsultāciju līnijas pakalpojumus pa elektronisko pastu mikro@andi.lv;
 • programmas un konfigurācijas jauninājumus, ieskaitot pārskata formas, lietotāju atbalsta vietnē http://mikro.andi.lv/.

Lietotāju uzmanībai, pārskatu formas programmai "1С:Мikrouzņēmums 8" tiek piegādātas tikai kopā ar konfigurāciju vai tās jauninājumu.

Pāreja no versijas "1С:Мikrouzņēmums 8" uz versiju "1С:Grāmatvedība 8 Latvijai” vai citiem „1C:Uzņēmums 8” produktiem
Programmprodukta "1С:Мikrouzņēmums 8" lietotāji, kuriem biznesa attīstības procesā kļūst nepieciešamas papildiespējas, kas nav pieejamas dotās programmas versijā, var iegādāties produktu „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” PROF versija. Visa lietotāju ievadītā informācija pilnībā tiek saglabāta.

Programmprodukta "1С:Мikrouzņēmums 8" lietotāju pāreja uz programmproduktu „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai. Bāzes versija” ir iespējama, bet daļa ievadīto datu tiek zaudēta, jo valūtas uzskaite programmproduktos ir atšķirīga.

Lai iegādātos "1С:Uzņēmums" programmproduktus, jāvēršas pie firmas „1C” franšīzes partneriem. Partneru saraksts ar kontaktinformāciju publicēts firmas „1C” vietnē.search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.