Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1C:UZŅĒMUMS 8. DARBA ALGA UN PERSONĀLA VADĪBA LATVIJAI

Par programmprodukta „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” iznākšanu

Firma „1C” paziņo par jaunas lietojumprogrammas iznākšanu uz „1C:Uzņēmums 8” platformas bāzes – konfigurācija „Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai”.

Konfigurācija „Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” izstrādāta firmā „1C:ANDI” (Rīga) pēc firmas „1C” pasūtījuma. Visas tiesības uz konfigurācijas izplatīšanu pieder firmai „1C”. Uz konfigurācijas „Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” pamata izlaists jauns produkts, kas nonāk pārdošanā no 06.07.2006.

4601546031792 "1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai"

Konfigurācija „Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” ir jaunās paaudzes tirāžas risinājums, kurš paredzēts ar Latvijas uzņēmumu kadru politikas realizāciju un personāla darba algas aprēķināšanu saistīto uzdevumu kompleksai automatizācijai. Konfigurācijas funkcionālās iespējas aprakstītas Pielikumā 1. Programmprodukts „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” ir „1C:Uzņēmums 8” pamatpiegāde, kurā iekļauta tehnoloģiskā platforma un lietojumprogramma – tipveida konfigurācija „Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai”. Piegādes komplektā ietilpst distributīvs uz CD-ROM, dokumentācijas komplekts, pusgada parakstīšanās uz informatīvi-tehnoloģisko atbalstu (ITA), vienlietotāja USB porta aizsargatslēga, licences līgums, kas atļauj izmantot programmproduktu uz viena datora, un citi materiāli.

Lai izmantotu produktu uz diviem vai vairākiem datoriem viena lokālā datortīkla ietvaros, nepieciešamas daudzlietotāju papildus licences. Lai izmantotu sistēmas „1C:Uzņēmums 8” programmproduktu variantā „klients-serveris”, papildus nepieciešama arī servera „1C:Uzņēmums” izmantošanas licence (kopējie darba vietu licencēšanas noteikumi, izmantojot sistēmu „1C:Uzņēmums 8”, aprakstīti informatīvajā vēstulē Nr. 2329 no 31.07.2003.).

Informāciju par programmu sistēmu „1C:Uzņēmums 8” var saņemt arī Interneta saitā http://v8.1c.ru/. Iegādājoties produktu jāvēršas pie firmas „1C” frančīzes partneriem Latvijā.

Programmprodukta „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” lietotāju servisa apkalpošana tiek realizēta ar informatīvi-tehniskā atbalsta (ITA) līnijas palīdzību. Programmprodukta piegādes komplektā ir iekļauts spēkā esošais starptautiskās piegādes ITA izlaidums un bezmaksas ITA līnijas apkalpošanas kupons uz 6 mēnešiem.

Lai saņemtu servisa pakalpojumus, lietotājam nepieciešams piereģistrēt iegādāto programmproduktu, nosūtot firmai „1C” reģistrācijas anketu vai nodot to frančīzes partnerim, un noformēt ar programmprodukta piegādes komplektā iekļauto kuponu parakstīšanos uz pusgadu pie partnera no kura tika iegādāts produkts. Lai varētu nosūtīt reģistrācijas anketu pa pastu, kārbā ielikts konverts ar adresi un Latvijas pastmarku. Servisa apkalpošana pa ITA līniju iekļauj:  

 • konsultācijas līnijas pakalpojumus pa telefonu vai elektronisko pastu;
 • programmu un konfigurāciju jauno relīžu saņemšanu;
 • jauno pārskatu formu saņemšanu;
 • konfigurāciju un platformas 1C:Uzņēmums 8 atjauninājumu, kā arī citas vērtīgas informācijas saņemšanu lietotāju atbalsta saitāhttp://users.v8.1c.ru/;
 • saņemt ik ceturkšņa starptautisko ITA izlaidumu, kurš satur metodiskos materiālus par sistēmas iestatīšanu un ekspluatāciju, kā arī dažādas konsultācijas.

Beidzoties bezmaksas servisa apkalpošanas periodam, lai būtu iespēja turpināt saņemt uzskaitītos pakalpojumus, kā arī partneru pakalpojumus, kas saistīti ar šī produkta uzturēšanu, nepieciešams noformēt maksas parakstīšanos uz ITA (Starptautiskais). Informācija par ikceturkšņa ITA izlaidumu tiek publicēta informatīvās vēstulēs (piemēram, skat. informatīvo vēstuli * 4181 no 05.07.2005.). Lietotāju apkalpošanu pa ITA līniju veic firmas „1C” kvalificētie frančīzes partneri.

Programmas iepriekšējo versiju lietotāju pāreja uz „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība  Latvijai”.

Visu iepriekšējo versiju programmproduktu „1C:Darba alga”, „1C:Darba alga un Kadri” (izņemot licences līgumu kop.)  lietotāji var iegādāties „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” pēc standarta shēmas uz apmaiņas nosacījumiem. Apmaiņas cena sastāda: iegādājamā produkta vērtība mīnus nododamā produkta vērtība plus 5 n.v., bet ne mazāk par pusi no iegādājamā produkta vērtības. Vienlaicīgi iegādājoties produktu „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” un papildus daudzlietotāju licences, apmaiņas vērtība tiek aprēķināta, izejot no iegādājamo produktu komplekta, tas ir, atlaide tiek piešķirta nevis uz vienu produktu, bet uz visu iegādājamo produktu kopumu.

Lai veiktu apmaiņu, nepieciešams atgriezt firmai „1C” nododamā programmprodukta reģistrācijas anketu. Distributīvi, grāmatas un aizsargatslēgas paliek pie lietotāja, lai pabeigtu uzskaites kārtošanu vecajā programmā un veiktu informācijas bāžu pārnešanu uz „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai”. Lai iegādātos „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” uz apmaiņas nosacījumiem, nepieciešams iesniegt firmas „1C” partnerim iesniegumu no organizācijas ar vadītāja parakstu un zīmogu. Iesnieguma veidlapa un aizpildīšanas paraugu skat. šīs informatīvās vēstules Pielikumā Nr.2.

Iesnieguma veidlapu lejupielādēt Jūs varat šeit: http://www.1c.ru/news/files/ZV_ZUPLV.zip.

Pāreja no Krievijas programmprodukta „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība” uz produktu „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai”

Uz produktu „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” iespējama apmaiņa no atbilstoša Krievijas programmprodukta „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība” ar vērtības ieskaitīšanu pēc standarta shēmas, apmaiņas vērtība sastāda: iegādājamā produkta vērtība mīnus nododamā produkta vērtība plus 5 n.v., bet ne mazāk par pusi no iegādājamā produkta vērtības. Uz apmaiņu tiek pieņemta tikai pamatpiegāde (lietojumprogramma) „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība” bez papildus licencēm.

Tāpat, kā gadījumā ar apmaiņu no agrākām versijām, jauno pamatpiegādi var iegādāties kopā ar papildus licencēm. Ja bez pamatpiegādes, tiek iegādātas daudzlietotāju papildus licences, tad apmaiņas vērtība tiek aprēķināta izejot no iegādājamā produktu komplekta summārās vērtības, tas ir, atlaide tiek piešķirta nevis uz vienu produktu, bet uz visu iegādājamo produktu kopumu. Lai veiktu apmaiņu, nepieciešams atgriezt firmai „1C” nododamā programmprodukta reģistrācijas anketu. Distributīvi, grāmatas un aizsargatslēgas paliek pie lietotāja, lai pabeigtu uzskaites kārtošanu vecajā programmā un veiktu informācijas bāžu pārnešanu uz „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai”.

Lai iegādātos „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” uz apmaiņas nosacījumiem, nepieciešams iesniegt no organizācijas iesniegumu. Iesnieguma formu un aizpildīšanas paraugu skat.  šīs informatīvās vēstules Pielikumā Nr.2. Iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā nokopēt Jūs varat šeit:http://www.1c.ru/news/files/ZV_ZUPLV.zip.

Pielikums 1. Programmas 1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” funkcionālās iespējas.

Programma „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” – tas ir spēcīgs instruments uzņēmuma kadru politikas realizācijai, kā arī dažādu uzņēmuma dienestu automatizācijai, sākot no personāla vadības dienesta un līniju vadītājiem līdz grāmatvedības darbiniekiem sekojošās jomās:

 • darba algas aprēķins;
 • personāla finansu motivācijas vadība;
 • likumdošanā paredzēto nodokļu aprēķini un iemaksas;
 • aprēķinātās darba algas un nodokļu atspoguļošana uzņēmuma izdevumos;
 • naudas norēķini ar personālu, ieskaitot deponēšanu;
 • kadru uzskaite un kadru sastāva analīze;
 • kadru lietvedības automatizācija;
 • personāla nepieciešamības plānošana;
 • biznesa nodrošināšana ar kadriem; 
 • darbinieku kompetences, atestācijas;
 • darbinieku apmācības vadība;
 • efektīva personāla nodarbinātības plānošana.

Vairāku organizāciju darbības uzskaites kārtošana

Ar „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” palīdzību var kārtot vairāku organizāciju kadru vadības un uzskaites darbību.Lietojumprogrammu  „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” var izmantot arī holdinga struktūras uzņēmumos, kas sastāv no vairākām organizācijām.  Programma nodrošina paralēlu divu veidu personāla uzskaiti – vadības un reglamenta.

Vadības uzskaiti kārto uzņēmumā kopumā, bet reglamenta uzskaiti atsevišķi katrai organizācijai. Lai plānotu uzņēmuma nepieciešamību kadru resursos, programmā „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība priekš Latvijas” tiek izmantots tā sauktais kadru plāns – speciāls instruments personāla plānošanas rezultātu uzglabāšanai. Programma ļauj ieplānot organizatorisko amata sastāvu, organizatoriskā amata sastāva izmaiņu notikumu plānu un darba apmaksas fondu.

Ar atskaišu palīdzību pēc kadru plāna stāvokļa var iegūt darbu efektivitātes vērtējumu par personāla pieņemšanu, vakanto darba vietu daudzumu un datus par personāla darba algām plānotiem izdevumiem.

 „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” atbalsta kandidātu izvēles un novērtēšanas procesa automatizāciju un dokumentēšanu.

Lietojumprogramma nodrošina:

 • kandidātu privāto datu uzglabāšanu;
 • materiālu glabāšanu, kas uzkrāti darba procesā ar kandidātiem, sākot no rezumējuma līdz  anketēšanas rezultātiem;
 • pārrunu ar kandidātiem sagatavošanu un pieņemto lēmumu reģistrēšanu līdz pat kandidāta pieņemšanai darbā.

Jautājumu un atbilžu bāze ļauj operatīvi veikt kandidātu un uzņēmuma darbinieku anketēšanu.

Lai pārvaldītu kompetences, programma nodrošina personāla vērtējumu, ieskaitot rezultātu kontroli un vērtējuma kvalitāti. Pamatojoties uz darbinieka vērtējumu (atestāciju) tiek pieņemti kadru lēmumi - pieņemšana darbā, rotācija, darba algas izmaiņas, apmācības nepieciešamība, atbrīvošana no darba. „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” palīdz plānot personāla apmācību un kontrolēt mācību pasākumu efektivitāti. "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" ļauj izstrādāt un pielietot darbinieku finansu motivācijas shēmas, izmantojot dažādus darbības efektivitātes rādītājus (KPI), kā atsevišķam darbiniekam, tā arī uzņēmumam kopumā. Izstrādājot motivācijas shēmas var būt izmantots brīvi izvēlēts aprēķinu veidu daudzums, turklāt ir iespēja konstruēt pašu aprēķina algoritmu.

Personāla nodarbinātības plānošana

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" ļauj risināt vienu no darba laika izmantošanas plānošanas pamatuzdevumiem - plānot pasākumu rīkošanu un darbinieku piedalīšanos iekšējos un ārpus uzņēmuma pasākumos, kā arī nozīmēt uzņēmuma darbinieku apspriedes un tikšanās. Lai sagatavotu uzņēmuma iekšējo pasākumu rīkošanu, "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" sniedz ziņas par uzņēmuma telpu izmantošanu, kurās tiek rīkoti šie pasākumi.

Uzņēmuma darbinieku kārtējo atvaļinājumu plānošana tiek realizēta vadoties pēc uzņēmuma svarīgāko pasākumu plāna uz gadu un uzņēmuma darbinieku dalības saraksta šajos pasākumos, turklāt tiek ņemtas vērā arī darbinieku un viņu vadītāju vēlmes. Tiek veidots uzņēmuma darbinieku atvaļinājumu grafiks un ieplānoto atvaļinājumu grafiks. Atvaļinājumu grafika apstiprināšanai programmā tiek izmantota pieņemto lēmumu apstiprināšanas sistēma.

Kadru uzskaite un kadru sastāva analīze

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" paredz ne tikai uzņēmuma darbinieku privāto datu glabāšanu, bet arī dienesta informācijas glabāšanu. Uz pēdējo attiecas informācija par apakšvienību, kurā darbinieks strādā, viņa amats, dienesta tālruņi un pārējā kontaktinformācija. Tiek reģistrēta arī darbinieka virzīšanās uzņēmumā: pieņemšana darbā, virzība dienestā, atvaļinājumi un komandējumi - līdz pat atbrīvošanai no darba. Pēc uzkrātās informācijas par darbiniekiem, uzņēmuma kadru sastāva analīzei, tiek veidotas dažādas atskaites. To skaitā organizācijas darbinieku saraksti, organizācijas kadru kustība, organizācijas kadru statistika utt.

Darba attiecības, kadru lietvedība

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" atbalsta organizācijas štatu saraksta kārtošanu ar iespēju norādīt dažādu veidu tarifa likmes, brīvi izraudzītu daudzumu piemaksas, papildinformāciju par štata vienībām. Pēc štatu saraksta tiek veidotas visas nepieciešamās atskaites, tajā skaitā štatu saraksta attēlošana drukas formas veidā. Programmā automatizēta kadru lietvedība, ieskaitot drukas formu aizpildīšanu: darba līgumu noformēšana, pieņemšana darbā, darbinieku kadru kustība, atlaišana no darba. Uz kadru datu pamata tiek veidota forma "Darbinieka personīgā kartīte". Saskaņā ar apstiprinātu uzņēmuma atvaļinājuma grafiku tiek aizpildīta forma "Atvaļinājumu grafiks" un izveidotas pavēles par atvaļinājuma piešķiršanu darbiniekiem (formas "Pavēle par atvaļinājuma piešķiršanu" un "Pavēle par atvaļinājuma piešķiršanu (saraksts)").

Programmā tiek reģistrēti darbinieku ieplānotie komandējumi, turklāt tiek sagatavotas pavēles par darbinieku nosūtīšanu komandējumā (formas "Pavēle par nosūtīšanu komandējumā" un "Pavēle par nosūtīšanu komandējumā (saraksts)"), tiek aizpildītas komandējuma apliecības (forma "Komandējuma apliecība") un dienesta uzdevumi (forma "Dienesta uzdevums (atskaite)").

Darba algas aprēķins un uzskaite

Darba algas aprēķināšanai un uzskaitei programmā automatizēta kā menedžeru darbība, kuri pieņem lēmumus par personāla darba algu, tā arī darba algu aprēķinātāju-grāmatvežu darbība:

 • darbinieku motivācijas shēmu izstrāde;
 • ražošanas darbības rezultātu uzskaite;
 • plaša aprēķinu veidu automātiska aprēķināšana – sākot ar apmaksu pēc algas likmes līdz slimības lapu un atvaļinājumu apmaksai pēc vidējās izpeļņas;
 • izmantojamo aprēķinu un ieturējumu elastīga iestatīšana.

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" nodrošina savstarpējo norēķinu kārtošanu ar uzņēmuma darbiniekiem, kā arī darba apmaksas izdevumu uzskaiti produkcijas pašizmaksas un pakalpojumu sastāvā. Automatizēts viss norēķinu komplekss ar personālu, sākot no dokumentu ievades par faktisko izstrādi, slimības lapu un atvaļinājumu apmaksu, līdz pat darba algas izmaksas un deponēšanas dokumentu veidošanai, kā arī pārskatiem iesniegšanai valsts uzraudzības orgāniem.

Realizētas darba apmaksas pamatformas, kuras izmanto saimnieciskā aprēķina uzņēmumos: laika darba samaksa (izmantojot mēneša, dienas un stundu tarifa likmes) un gabaldarba samaksas forma, kā arī to varianti - laika darba-premiālā un gabaldarba-premiālā darba apmaksas formas. Darba laika izmantošanas uzskaites elastīgais mehānisms ļauj, no vienas puses, aprakstīt darba grafikus un reģistrēt tikai novirzes no parastā darba režīma, no otras puses - reģistrēt faktiskos datus par darba laika izmantošanu, tajā skaitā pamatojoties uz apakšnodaļās aizpildāmām tabelēm.

Lai nodrošinātu darbu uzņēmumos ar lielu darbinieku daudzumu, "aprēķinu" pamatdokumenti nodrošināti ar automātiskiem aizpildīšanas un aprēķina līdzekļiem.

Neskaitot masveida algas aprēķinu veikšanu "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" sagatavo visas nepieciešamās darba uzskaites un darba algas formas, un citas nepieciešamās atskaites, kas ļauj iegūt informāciju par jebkuru aprēķina periodu:

 • aprēķinu lapas;
 • aprēķinu-maksājumu saraksti;
 • algas aprēķinu saraksti naudas saņemšanai caur kasi;
 • kases izdevumu orderi;
 • kopsavilkums par aprēķiniem un ieturējumiem;
 • personiskie konti u.c.

Aprēķinu rezultāti var būt atspoguļoti analītisku atskaišu, grafiku un diagrammu veidā:

 • organizāciju darbinieku aprēķinu analīze;
 • savstarpējo norēķinu stāvokļa analīze ar organizācijas darbiniekiem u.c.

Reglamentēto nodokļu aprēķināšana

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" nodrošina ar likumdošanu reglamentēto nodokļu aprēķināšanu no darba apmaksas fonda: iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IeIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Pēc ieņēmumu uzskaites rezultātiem, aprēķināto nodokļu un iemaksu summām tiek veidoti reglamenta pārskati:

 • "Individuālā VSAOI kartīte"
 • " Paziņojums par algas nodokli”

Pārskatus var veidot arī elektroniskā veidā. Elastīga aprēķinātās darba algas un nodokļu uzskaites realizācija ļauj brīvā veidā iestatīt šo summu atspoguļošanas kārtību uzņēmuma izdevumos, iegūt analītiskos pārskatus pēc aprēķinu rezultātiem, kā arī automātiski nodot šos datus uz tipveida konfigurāciju "Uzņēmuma grāmatvedība priekš Latvijas" - programmu "1C:Grāmatvedība 8 Latvijai".

Reglamenta pārskati

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" automātiski veidojas reglamenta pārskati iesniegšanai ieņēmuma dienestam (VID) un Statistikas pārvaldei (CSP):

 • Darba devēja paziņojums par algas nodokli;
 • Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām summām;
 • Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām;
 • Paziņojums par VSAOI, IeIN un URN;
 • Ziņas par darba ņēmējiem;
 • 2-darbs - Pārskats par darbu;
 • 2-darbs - pielikums  -  Pārskats par darbu pielikums pa nozarēm.

Programma "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" būs noderīga visiem uzņēmuma darbiniekiem bez izņēmuma.

Pielikums 2.

Бланк заявления на апгрейд

В фирму "1С"

ЗАЯВЛЕНИЕ

на обновление до продуктов системы 1С:Предприятие 8

Организация (наименование организации, учреждения)_________________________________
Адрес ______________________________ 
Телефон ______________________________ 
Факс ______________________________ 
Контактное лицо ______________________________ 
Направление деятельности организации______________________________________ 
является пользователем программного продукта фирмы "1С": ______________________________ 
рег. N___________________________ (наименование используемой программы) (регистрационный номер)

Просим заменить указанный выше программный продукт на программный (е) продукт (ы) системы "1С:Предприятие 8": 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Латвии Дополнительная лицензия на использование системы "1С:Предприятие 8" на___ (_____) рабочих местах (количество рабочих мест - цифрой и прописью) 
Дополнительная лицензия на использование сервера "1С:Предприятие 8, рег. N______________ (регистрационный номер, заполняется сотрудником 1С) Оставшиеся в организации материалы из комплекта 1С:Предприятия предыдущей версии - ключи защиты (только для предыдущих версий продуктов "1С"), дистрибутивы и документация - будут использоваться только для поддержки старых задач до момента перехода на новую версию без передачи иным организациям и физическим лицам.

Дата _________________ Руководитель_____________________ (Петров П. П.) (подпись) (расшифровка подписи)

Место для печати

AIZPILDĪŠANAS PIEMĒRS

В фирму "1С"

ЗАЯВЛЕНИЕ

на обновление до продуктов системы 1С:Предприятие 8

Организация: ООО "Василек" (наименование организации, учреждения) 
Адрес: Рига, LV 1001, ул. Мира, 15 
Телефон: 488-23-55 Факс: 488-23-49 
Контактное лицо: Лиепа Иван Иванович 
Направление деятельности организации: торговля
Является пользователем программного продукта: 1С:Заплата и Кадры 7.7 
ПРОФ рег. N 7733770077 (наименование используемой программы) (регистрационный номер)

Просим заменить указанный выше программный продукт на программный (е) продукт (ы) системы "1С:Предприятие 8": 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Латвии Дополнительная лицензия на использование системы "1С:Предприятие 8.0" на 5 (пяти) рабочих местах (количество рабочих мест - цифрой и прописью ) 
Дополнительная лицензия на использование сервера "1С:Предприятие 8, рег. N не требуется (регистрационный номер, заполняется сотрудником 1С) 
Оставшиеся в организации материалы из комплекта 1С:Предприятия предыдущей версии - ключи защиты (только для предыдущих версий продуктов 1С), дистрибутивы и документация - будут использоваться только для поддержки старых задач до момента перехода на новую версию без передачи иным организациям и физическим лицам.

Дата _________________ Руководитель_____________________ (Петров П. П.) (подпись) (расшифровка подписи)

Место для печати


search


Grāmatvedības apkalpošana


SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.